Kallese och dagordning för årsmöte den 16 februari 2020 kl. 15.00

 

Plats: Skolan Boda Glasbruk

 

Dagordning

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Uppläsande av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 7 Uppläsande av styrelsens ekonomiska berättelse

§ 8 Uppläsande av revisionsberättelsen

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet

§10 Behandling av inkomna motioner

§11 Val av kassör

§12 Val av sekreterare

§13 Val av styrelseledamöter

§14 Val av suppleant i styrelsen

§15 Val av revisorer

§16 Val av valberedning

§17 Fastställande av medlemsavgifter

§18 Övriga frågor

§18:1 Grannsamverkan

§19 Mötet avslutas

 

Efter mötet bjuds det på smörgåstårta och fika

Hus stor ska tårtan vara?

Anmäl dig till Christina Karlsson sms el mobil 073-0750191

eller e-post info[kanelbulle]bodaglasbruk[punkt]nu