Stadgar för Boda Glasbruk Byalag idiella förening.

01.  Föreningens namn: Boda Glasbruk Byalag med säte i Boda Glasbruk

02.  Föreningen ska verka för bygdens bästa och underlätta gemenskap mellan de boende och ortens besökare.

03.  Regler för föreningen är att det ska råda ordning samt sunt förnuft.

04.  Regler för medlemskap och uteslutning bestämdes också. De/den som kör i samhället utan körkort,

       som stjäl eller förstör genom skadegörelse eller inbrott och som inte följer föreningens stadgar utesluts

       efter behandling av föreningens styrelse.

05.   Beslutande organ är föreningens styrelse.

06.   Varje betalande medlem har rösträtt och ordförande har utslagsröst vid likaläge.

07.   Föreningens styrelse ska bestå av minst tre medlemmar. Ordförande, kassör och sekreterare.

08.   Verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

09.   Medlemsavgift är 50 kr per medlem. Gäller från den 1 januari 2019.

10.   Kallese till möte är två veckor före och till årsmöte tre veckor innan möte.

11.   Vid årsmötet hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner ska vara föreningens styrelse

        tillsänt senast tre veckor innan årsmöte hålls.

12.   Föreningen kan kalla till extra årsmöte om handling kräver det. Som allmänfarlig händelse

       för bygden eller dess invånare vilket bestäms av styrelsen.

13.   Föreningen ska ha tillgång till trädgårdsredskap och maskiner som lånas ut till medlemmarna.

14.   När föreningen  upplöses ska kvarvarande tillgångar skänkas till välgörande ändamål.

http://www.bodaglasbruk.nu/cms/media/Stadgar_foer_Boda_Glasbruk_Byalag.pdf